TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI

Amaç

Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması


Kapsam

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından TPE, EPO, WIPO, JPO ve USPTO’ ya yapılan ulusal ve/veya uluslararası patent başvurularının ve bu başvurulara ilişkin yapılacak tescil süreçlerinin hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmesi ve ödül verilmesine ilişkin idari, mali ve teknik hususların usul ve esaslarını kapsamaktadır.

1-Destek Programı kapsamında her bir Ulusal Patent başvurusuna;

a) Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği,
b) Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği,
c) Patent Başvurusunda Vekil kullanılması durumunda Patent Başvurusu Vekil Desteği.


2- Ulusal Patent Başvurusunun, incelemeli patent belgesine dönüşmesi durumunda başvuru sahibine Ulusal Patent Tescil Ödülü ve vekil kullanılması durumunda Vekile, Patent Tescil Vekil Ödülü verilir.


3- Destek Programı kapsamında Uluslararası Patent başvurularına;
a) Uluslararası Patent Başvuru Desteği,
b) Uluslararası İnceleme Raporu Desteği.

4- Uluslararası Patent başvurusunun EPO, JPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca Uluslararası Patent Tescil Ödülü verilir.

5- Ulusal Patent Başvurusu Desteğinden yararlanan başvuru sahibi, aynı patent ailesindeki uluslararası patent başvuruları için bir (1) adet Uluslararası Patent Başvuru Desteği ve Uluslararası İnceleme Raporu Desteklerinden faydalanabilmektedir.

6- Bu destek programı kapsamında Faydalı Model başvurularına ve incelemesiz patente dönüşen başvuruların Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine herhangi bir destek sağlanamamaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’ dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamamaktadırlar.

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler. Başvuru sayısında; aynı buluş için ulusal ve uluslararası başvurular ayrı başvurular olarak değerlendirilmektedir.

Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Başvuru Tarihleri

Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği, Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği ve Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteğine 01.01.2014 tarihinden sonra başvuru yapılabilmektedir. Destek Miktarları ve Şekilleri

Destek miktarları ve şekilleri

• Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 30.000.-TL’yi geçemez.
• PCT üyesi diğer ülkelere yapılacak patent başvurularına ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 10.000.-TL’yi geçemez.
• Tabloda yer alan parasal tutarlar, brüt tutarlar olup, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılır. • Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle, işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınır.

Kriterler

Ulusal Patent Başvurusu Araştırma ve İnceleme Raporu, Uluslararası Patent Başvuru Desteklerine uygun şartları sağlayan tüm başvurular desteklenecektir.

KOSGEB TEŞVİKLERİ - SINAİ MÜLKİYET HAKKI DESTEĞİ AMACI VE KAPSAMI

İşletmelerin; sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, Türk Patent Enstitüsüne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Sınai Mülkiyet Haklarının (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları) işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, işletmelerin haklarının korunması ve sınai mülkiyet bilincinin oluşması sağlanacak, küresel pazarda rekabet güçleri artacaktır. Kimler Yararlanabilir

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler ve Stratejik Yol Haritası planı onaylanan KOBİler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır. Destek Miktarları ve Şekilleri Destek oranı %70 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir:

a) Yurtiçinden alınacak Patent Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Patent Belgesi için üst limit 10.000 YTL,
b) Yurtiçinden alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 10.000 YTL,
c)Yurtiçinden alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL,
d)Yurtiçinden alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL. dir. Başvuru

Başvurular, KOSGEB Uygulama Birimlerine yapılır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/ AR-GE KANUNU

Kanun No. 5746 R.Gazete No. 26814 Tarihi: 28.2.2008 R.G. Tarihi: 12.3.2008
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

(2) Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2
(1) Bu Kanunun uygulamasında; a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,

ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri

mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

d) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri,

e) Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini,

f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,ifade eder.

İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları

MADDE 3
(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

(3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

(5) Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği

hibe olarak verilir. Bu fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemez. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için kullanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.

Uygulama ve denetim esasları

MADDE 4
(1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır.

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez.

(3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır.

(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

(6) Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, TÜBİTAK'ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 5
(1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında" ibareleri "araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ü oranında" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlü

MADDE 6

(1) Bu Kanun 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 7
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TTGV, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Teknolojik Girişimcilik Destekleri kapsamında üç tür destek vermektedir. Ön Kuluçka Destekleri Risk Paylaşımı Destekleri Başlangıç Sermayesi destekleri

EUREKA NEDİR?

EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur. 1985 yılında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke ve Avrupa Birliğinin katılımıyla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 2500den fazla Ar-Ge projesinin desteklenmesini ve 25 Milyon Avronun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır.

EUREKA, Avrupanın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki firmalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA;

. ikili ve çoklu işbirliği projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesini,

. şemsiye programları (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılmasını,

. kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa'daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını,

. EUROSTARS programı ile de KOBİlerin Ar-Ge projelerinin daha hızlı ve avantajlı bir şekilde desteklenmesini hedeflemektedir.

ÜYE ÜLKELER

2007 yılı itibariyle Ülkemizin de arasında bulunduğu 38 ülke ve Avrupa Birliği EUREKA üyesidir.

Almanya
İrlanda Norveç
Avusturya
İspanya
Polonya
Belçika
İsveç
Portekiz Çek Cumhuriyeti
İsviçre Romanya
Danimarka
İsrail
Rusya Federasyonu
Estonya
İtalya
San Marino
Fas
İzlanda
Sırbistan
Finlandiya
Letonya
Slovakya
Fransa
Litvanya
Slovenya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Lüksemburg
Türkiye
Hollanda
Macaristan
Ukrayna
Hırvatistan
Malta
Yunanistan
İngiltere
Monako
Avrupa Birliği

EUREKA platformundaki ikili ve çoklu projelere, küme projelerine ve EUROSTARS projelerine katılan firmaların Ar-Ge harcamaları,

. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve

. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmektedir.

Hangi tip katılımcılar proje başvurusunda bulunabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA ya başvurabilirler.

Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli mi?

Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye

ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler. Hangi giderler desteklenecektir? EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir:

. Personel giderleri.

. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,

. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsünden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsünden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

. Malzeme ve sarf giderleri,

. Yeminli mali müşavir giderleri.

Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır?

EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

Projelere sağlanan desteğin oranı nedir?

EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ lerin Ar-Ge harcamalarına ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

YENİ BİR EUREKA PROJESİ BAŞLATMAK

1. Ar-Ge fikrinin projelendirilmesi
2. Ortak arama
3. Proje başvuru formlarının hazırlanması
4. Değerlendirme süreci ve projenin EUREKA etiketi alması
DESTEK SÜRECİ
GENEL BİLGİLER

Desteklenmesine karar verilen EUREKA projeleri kapsamında yapılan harcamalar için destek talepleri, 1 Ocak 30 Haziran ve 1 Temmuz -31 Aralık tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemler halinde yapılmalıdır. Destek talebi için aşağıda belirtilen başvuru formlarının en geç ilgili dönemi takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK'a sunulmalıdır.

Projelerin dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY303-01 biri asıl ve sıcak imzalı, iki kopya olmak üzere Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları (Uygulama Esasları)na uygun olarak hazırlanarak TÜBİTAK'a başvurulmalıdır.

Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler gereğince Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak hazırlanan Mali Rapor, Yeminli Mali Müşavire değerlendirilip, tasdiki yaptırılarak Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500-03) Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY303-01 ekinde sunulmalıdır.

AGY303-01 ön değerlendirme sonrasında projenin izleyicisine gönderilmektedir. İzleyici AGY303-01 inceledikten sonra proje sahibi kuruluş yerinde ziyaret ederek projenin dönemsel gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme alarak, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01'nu hazırlamaktadır.

AGY303-01 dönem başvurusu, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01 ve Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu AGY500-03 sonrasında yapılan incelemeler neticesinde uygun bulunan destek tutarı firmanın bildirdiği banka hesabına aktarılır.

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6
PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL
Telefon:+90(0212) 290 62 72
Fax:+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
E-Mail:info@basalanpatent.com.tr
Web:www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!